รองศาสตราจารย์
ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
Assoc.Prof. Dr. Varakorn Samakoses
รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ

ในช่วงเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ นับว่าเป็นบุคคลที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย จากการเป็นนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่นำเสนอความคิดเห็นในประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญ และดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับสูง นั่นคือ ตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
รศ.ดร.วรากรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเดินทางไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์จาก The University of Western Australia ประเทศออสเตรเลีย และต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา และยังได้รับปริญญาบัตรจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 37 เมื่อปี พ.ศ. 2537 ด้วย
ท่านเคยดำรงตำแหน่งผู้บริการระดับสูงในองค์กรต่างๆ มากมาย อาทิ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เลขาธิการสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และประธานกรรมการนโยบายศูนย์ให้คำปรึกษาทางการเงินสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและประชาชน (ศงป.) เป็นต้น
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ยังมีผลงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดี โดยมีผลงานเขียนประจำที่หนังสือพิมพ์มติชนรายวันและมติชนสุดสัปดาห์ โดยใช้นามปากกาว่า " วีรกร ตรีเศศ " และนิตยสาร เช่น เปรียว แพรว โลกสีเขียว เป็นต้น รวมทั้งยังมีผลงานเป็นหนังสืออีกจำนวนมาก


Assoc.Prof. Dr. Varakorn Samakoses

The rector of Dhurakij Bundit University, Dr. Varakorn Samakoses has been widely recognized in Thailand as a respected economic guru and a high ranking educator and executive for more than 30 years. He served as Deputy Minister of Education in 2007.
His previous positions include Dean of Faculty of Economics, Thammasat University; Deputy Rector of Planning, the Development Division, Thammasat University; Counselor in Academic Affairs to the Prime Minister; Deputy Secretary to the Prime Minister; Secretary of the Economics Association of Thailand; Member of the Committee of State Enterprises Relation, Ministry of Labor and Social Welfare; and President of Financial Consulting Center Committees for SMEs.
Dr. Varakorn received his Bachelorís degree in Economics from the University of Western Australia, and earned his Master and PhD degrees in Economics from the University of Kansas, USA. He also graduated from the National Defence College of Thailand in Class 37.
 

<previous              main page              next >