วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555

 

8.00-9.00 น.         ลงทะเบียน

9.00-9.10 น.         วีดิทัศน์ TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน”

9.10-9.20 น.         กล่าวรายงาน โดย นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

                           และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

9.20-9.30 น.         กล่าวเปิดงาน โดย นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

                           ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9.30-10.30 .        นำเสนอรายงาน The Role of School Libraries and Librarians in the Digital Age

โดย Ms. Zarah Gagatiga Chair, Philippine Board on Books for Young People (PBBY) ประเทศฟิลิปปินส์

10.30-10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.      นำเสนอรายงาน Raising Readers: Partnering Parents to Cultivate the Love of Reading

โดย  Ms. Zubaidah Mohsen Senior Manager, Library Service Development, National Library Board ประเทศสิงคโปร์

12.00-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น.      นำเสนอรายงาน The Reading Development in the Service of Education for All

โดย Mr. Sothik Hok ผู้อำนวยการ SIPAR ประเทศกัมพูชา

14.45-15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.15 น.      นำเสนอรายงาน Begin at the Beginning: The Every Baby A Book Program

โดย Ms. Shukriah Binti Haji Yon Director, Penang Public Library Corporation ประเทศมาเลเซีย

16.15-16.30 น.      ซักถาม / จบการประชุมวันแรก

 

 

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555

 

8.30-9.30 น.         ลงทะเบียน

9.30-9.40 น.         วีดิทัศน์ TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน”

9.40-10.40 น.        บรรยายพิเศษ ห้องเรียนอนาคตแห่งศตวรรษที่ 21 โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

                           ที่ปรึกษาวิชาการ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.)

10.40-10.55 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

10.55-12.00 น.      บรรยายพิเศษ Children’s Library Project in Korea: The Miracle Libraries

                           โดย Mr. Chan Soo Ahn Director General, Citizen Action for Reading Culture ประเทศเกาหลีใต้

12.00-13.30 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น.      บรรยายพิเศษ “การเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของเด็กไทย เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”

โดย ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

14.45-15.00 น.      พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.15 น.      อภิปราย Empowering Children towards ASEAN Future

                           โดย วิทยากรจากประเทศฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา มาเลเซีย และไทย

                           ดำเนินรายการโดย วีณารัตน์ เลาหภคกุล

16.15-16.30 น.      ปิดการประชุม และถ่ายภาพร่วมกัน

 

หมายเหตุ 
1. การประชุมใช้ภาษาไทยและอังกฤษ และมีล่ามแปลตลอดงาน

2. กำหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

Thursday, July 12, 2012

 

8.00-9.00:     Registration

9.00-9.10:     Opening Presentation "TK Park and the Preparation of Thai Children for their Future Role as

                    ASEAN Citizens”

9.10-9.20:     Keynote Address by Dr.Tatsanai Wongpisetkul, Vice President of the Office of Knowledge

                    Management and Development, Director General, Thailand Knowledge Park, Thailand

9.20-9.30:     Opening Speech by Mr.Songsak Premsuk, Chair of the Office of Knowledge Management and

                    Development, Thailand

9.30-10.30:   Paper Presentation "The Role of School Libraries and Librarians in the Digital Age"

                    by Ms. Zarah Gagatiga, Chair of the Philippine Board on Books for Young People, Philippines

10.30-10.45:  Tea/Coffee Break

10.45-12.00:  Paper Presentation "Raising Readers: Partnering Parents to Cultivate the Love of Reading"

                    by Ms. Zubaidah Mohsen, Senior Manager, Library Service Development,

                    National Library Board, Singapore

12.00-13.30:  Lunch

13.30-14.45:  Paper Presentation “The Reading Development in the Service of Education for All”

                    by Mr.Sothik Hok, Director of SIPAR, Cambodia

14-45-15.00:  Tea/Coffee Break

15.00-16.15:  Paper Presentation “Begin at the Beginning: The ‘Every Baby a Book’ Program”

                    by Mrs. Shukriah Binti Haji Yon, Director of Penang Public Library Corporation, Malaysia

16.15-16.30:  Q&A Session

 

 

Friday, July 13, 2012

 

8.30-9.30:    Registration

9.30-9.40:    Video Presentation "TK Park and the Preparation of Thai Children for their Future Role as

                   ASEAN citizens"

9.40-10.40:  Special Lecture “Creating the 21st Century Classroom” by Dr. Amornwich Nakhonthap,

                   Board Member of Quality Learning Foundation, Thailand 

10.40-10.55: Tea/Coffee Break

10.55-12.00: Keynote Lecture “Children’s Library Project in Korea: The Miracle Libraries” by Mr.Chan Soo Ahn,

                   Director General of Citizen Action for Reading Culture, Book Culture Foundation and Bookstart Korea,

                   South Korea

12.00-13.30: Lunch

13.30-14.45: Special Lecture “Learning Opportunities for Thai Children towards the ASEAN Community”

                    by Dr. Banjalug Namfa, Deputy Secretary General, Office of Basic Education Commission, Thailand

14.45-15.00: Tea/Coffee Break

15.00-16.15: Panel Discussion “Empowering Children Towards ASEAN Future”

                    Participants:  Ms. Zarah Gagatiga, Ms. Zubaidah Mohsen, Mr.Sothik Hok,

                    Mrs. Shukriah Binti Haji Yon, and Dr. Amornwich Nakhonthap

                    Moderator:  Ms.Veenarat Laohapakakul, Television Journalist, Nation Channel, Thailand

16.15-16.30: Closing Ceremony

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

 


วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2555

 

8.00-9.00 น.      ลงทะเบียน

9.00-9.10 น.      วีดิทัศน์ TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน”

9.10-9.15 น.      กล่าวต้อนรับ โดย   นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

                       และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้

9.15-9.20 น.      กล่าวรายงาน โดย   นายปราโมทย์ วิทยาสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9.20-9.30 น.      กล่าวเปิดงาน โดย   นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

                       ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

9.30-10.30 .    บรรยายพิเศษ “การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและการเรียนรู้ เตรียมพร้อม

                       สู่ประชาคมอาเซียน” โดย   รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

                       ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.)

                       ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้

10.30-10.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.00 น.   นำเสนอรายงาน "Role of Myanmar Libraries in Knowledge Development and Activities

                        of Myanmar Book Aid Foundation"  โดย  Mr. Thant Thaw Kaung

                        CEO, Myanmar Book Centre Co., Ltd ประเทศเมียนมาร์

12.00-13.30 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.30-14.45 น.   นำเสนอรายงาน “Reading and Promoting Habit of Reading at Primary School in Cambodia”

                        โดย  Mr. Kall Kann Country Director, Room to Read Cambodia, ประเทศกัมพูชา

14.45-15.00 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

15.00-16.15 น.   นำเสนอรายงาน “Empowering a Reading Culture: A Brunei Darussalam’s Perspective”

                        โดย  Ms. NELLIE Dato Paduka Haji Sunny President, Brunei Darussalam Library Association,

                        ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

16.15-16.30 น.   ซักถาม จบการประชุมวันแรก

 

 

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2555

 

8.00-9.00 น.      ลงทะเบียน

9.00-9.10 น.      วีดิทัศน์ TK park กับการเตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่พลเมืองอาเซียน”

9.10-10.10 น.     บรรยายพิเศษ “มองการศึกษา ประชาธิปไตย ผ่านไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

                        โดย  นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

10.10-10.25 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.25-11.40 น.   บรรยายพิเศษ “Social and Cognitive Benefits of Lifelong Reading”

                        โดย   Mr. N Varaprasad Former CEO, The National Library Board (NLB), ประเทศสิงคโปร์

11.40-13.10 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.10-14.25 น.   นำเสนอรายงาน การรณรงค์ให้คนส่วนใหญ่รักการอ่านเพิ่มขึ้น

                         โดย  รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

14.25-14.40 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

14.40-16.00 น.   อภิปราย “สู่ความเป็นพลเมืองอาเซียน ด้วยหนังสือและการอ่าน”

                        โดย   Mr. Thant Thaw Kaung (ประเทศเมียนมาร์)  Mr. Kall Kann (ประเทศกัมพูชา)

                         Ms. NELLIE Dato Paduka Haji Sunny (ประเทศบรูไนดารุสซาลาม)

                         ดำเนินรายการโดย   นายชัยรัตน์ ถมยา

16.00-16.15 น.   กล่าวปิดการประชุมและถ่ายภาพร่วมกัน 

 

หมายเหตุ  การประชุมใช้ภาษาไทยและอังกฤษ และมีล่ามแปลตลอดงาน

 

Thursday, May 10, 2012

 

8.00-9.00:    Registration

9.00-9.10:    Video Presentation "TK Park and the Preparation of Thai Children for their Future Role as

                   ASEAN Citizens”

9.10-9.15:    Welcome Address by Dr. Tatsanai Wongpisetkul, Vice President of the Office of Knowledge

                   Management and Development, Director General, Thailand Knowledge Park, Thailand

9.15-9.20:    Keynote Address by Mr. Pramode Vidtayasuk, President of the Office of Knowledge

                   Management and Development, Thailand

9.20-9.30:   Opening Speech by Mr. Songsak Premsuk, Chair, Office of Knowledge Management

                   and Development (OKMD),Thailand

9.30-10.30:  Special Lecture "Developing Education Quality and Standard for the ASEAN Community"

                   by Assoc. Prof. Dr. Varakorn Samakoses, Rector of Dhurakit Pundit University,

                   Former Deputy Education Minister and Chairman of the Subcommittee on Education Reform

                   Policy in the Second Decade, Thailand

10.30-10.45: Tea/Coffee Break

10.45-12.00: Paper Presentation “Role of Myanmar Libraries in Knowledge Development and Activities

                    of Myanmar Book Aid Foundation” by Dr. Thant Thaw Kaung, CEO, Myanmar Book Centre

                    and Director of Myanmar Book Aid and Preservation Foundation, Myanmar

12.00-13.30:  Lunch

13.30-14.45: Paper Presentation “Reading and Promoting Habit of Reading at Primary School

                    in Cambodia” by Mr. Kall Kann, Country Director, Room to Read, Cambodia

14-45-15.00: Tea/Coffee Break

15.00-16.15: Paper Presentation “Empowering a Reading Culture: A Brunei Darussalam’s Perspective”

                    by Ms. Nellie Dato Paduka Haji Sunny, President of Brunei Darussalam Library Association

16.15-16.30: Q&A Session

 

Friday, May 11, 2012

 

8.00-9.00:    Registration

9.00-9.10:    Video Presentation "TK Park and the Preparation of Thai Children for their Future Role as

                   ASEAN citizens"

9.10-10.10:  Special Lecture “Looking at Democracy and Education through Lessons from Thailand and

                   Neighboring Countries” by Mr. Chaturon Chaisang, Former Deputy Prime Minister and

                   Education Minister, Thailand

10.10-10.25: Tea/Coffee Break

10.25-11.40: Keynote Lecture “Social and Cognitive Benefits of Lifelong Reading” by Dr. N. Varaprasad,

                   former CEO, National Library Board, Singapore

11.40-13.10: Lunch

13.10-14.25: Paper Presentation “Essential Guide to Cultivate Reading Habit among Young People”

                    by Assoc. Prof. Wittayakorn Chiengkul, Dean of College of Social Innovation,

                    Rangsit University, Thailand

14.25-14.40: Tea/Coffee Break

14.40-16.00: Panel Discussion “Towards ASEAN Citizenship with Books and Reading” 

                    Participants :  Dr. Thant Thaw Kaung, Mr. Kall Kann and Ms. Nellie Dato Paduka

                    Haji Sunny, Moderator : Mr. Chairat Thomya, Thai PBS Foreign News Editor, Thailand

16.00-16.15: Closing Ceremony